آموزش کار با قفل مکانیکی کاوه

02166967214 شماره تماس
آموزش کار با قفل مکانیکی کاوه

این گاوصندق مجهز به دقیق ترین قفل مکانیکی است به همین دلیل توصیه میشود این راهنما را با دقت مطالعه کنید تا در کار با آن دچار مشکل نشوید.

گروه صنعتی کاوه
گروه صنعتی کاوه

آموزش کار با قفل های مکانیکی و رمزی کاوه 

این گاوصندق مجهز به دقیق ترین قفل مکانیکی است به همین دلیل توصیه میشود این راهنما را با دقت مطالعه کنید تا در کار با آن دچار مشکل نشوید.

یکی از انواع گاوصندوق کاوه ، گاوصندوق خانگی است . میتوانید برای خرید این نوع گاوصندوق به صفحه مربوطه مراجعه بفرمایید.

توضیحات

قفل رمز نصب شده بر این صندق سه صفحه شماره پذیر دارد که می توان هر سه صفحه را با  یک شماره واحد از 0 تا 99 به دلخواه تنظیم و از آن استفاده کنیم اما ایمنی این قفل وقتی به بالاترین حد خود میرسد که ما برای هر صفحه یک شماره تنظیم کنیم. اجزاي قابل رؤیت قفل رمز كه بر روي درب صندوق قرار دارند که یکی از آن ها صفحه متحرک و مدرجی است که از 0 تا 99 شماره گذاری شده است و صفحه دیگر ثابت است که بطور راهنما پشت صفحه متحرک قرار گرفته و دو علامت فلش رو به پایین برای گشودن رمز روی آن قرار گرفته و یک علامت \ در سمت چپ (چپ گرد) برای پاک کردن رمز قبلی و جایگزینی رمز جدید قرار گرفته است.

 در برخي مدلهاي مشابه از همين نمونه قفل رمز عالمت مخصوص تغيير شماره در سمت راست عالمت فلش رو به پایين قرار گرفته است. براي استفاده از آن قفلهاي رمز راست گرد مي توانيد با معكوس عمل كردن به كليه دستورات همين راهنما قفل هاي مزبور را تنظيم نموده و مورد استفاده قرار دهيد.

تمام محصولات شرکت صنعتی کاوه به این قفل رمز مجهز می باشند و هنگام ساخت با شماره 75 تنظیم می گردند و برای باز کردن در صندق باید به روش زیر عمل کنید:

ابتدا صفحه مدرج را چهار بار به طرف چپ بچرخانید حرکت به سمت چپ را ادامه دهید تا عدد 57 با عالمت فلش رو به پایین در یک خط قرار بگیرد. حال صفحه مدرج را به سمت راست بگردانید تا متوقف شود با این عمل سیستم زبانه بندی آزاد می شود در این موقع دستگیره را به طرف چپ حرکت دهید، درب باز می شود.

شما مي توانيد این عمل را چند بار تكرار كنيد تا مراحل باز كردن درب صندوق را به راحتي انجام دهيد.

روش تغییر رمز:

ابتدا درب صندوق را باز كنيد، سپس دستگيره درب را بچرخانيد تا زبانه ها كامال خارج بشوند. سپس براي تغيير شماره رمز كليد مخصوصي در صندوق قرار دارد.

مثلا اگر بخواهيد رمز صندوق را با شماره 72 تنظيم كنيد، اول باید رمز قبلي را پاك كنيد به این ترتيب كه:

صفحه مدرج را چهار دفعه به سمت چپ بچرخانید حرکت به سمت چپ را ادامه دهید تا عدد 57 با عالمت \ در یک خط قرار گیرد در این حال کلید تغییر رمز را بطور کامل داخل سوراخی که در پشت درب صندوق برای این منظور نصب شده قرار دهید بطوریکه کلید مزبور تا محل شیار آن درون قفل رمز جای گیرد. سپس کلید را یک چهارم دور خالف جهت عقربه ساعت بچرخانید در این وضعیت رمز قبلی پاک شده و همزمان قفل آماده پذیرفتن شماره جدید می باشد.

(اگر در همين حالت كليد را به وضعيت اول برگردانيد شماره قبلي به قوت خود باقي خواهد ماند)

تنظیم شماره رمز جدید:

صفحه مدرج را چهار دفعه به طرف چپ بچرخانيد و حركت به سمت چپ را ادامه دهيد تا عدد 72 با عالمت \  در یك خط قرار گيرند. حال كليد تغيير رمز را یك چهارم دور به جهت عقربه ساعت بچرخانيد (به حالت اول برگردانيد) و آن را از سوراخ درب خارج كنيد.

(اتمام عمليات تنظيم رمز با یك شماره)

دقت کنید که براي كسب اطمينان از دسترسي عمل تغيير رمز در حالي كه درب صندوق همچنان باز است چند بار با شماره جدید قفل رمز را آزمایش كنيد به ترتيبي كه قبال با شماره 57 درب صندوق را باز نمودید اكنون با عدد 72 عمل كنيد.

نکته مهم (الف):

مشتریان گرامي توجه داشته باشيد در حين تغيير رمز (تك شماره) شماره انتخابي بين شماره هاي 30 الی 40 و 80 الي 90 قرار نگيرد.پ

تنظیم رمز با سه شماره:

این نکته را همواره به یاد داشته باشيد كه در سه شماره انتخاب شده، شماره مياني باید كوچكترین یا بزرگترین عدد باشد. مثلا اگر بخواهيد شماره 30 – 23 – 72 را بر روي قفل رمز تنظيم کنید باید به روش زیر عمل كنيد:

 فرض کنیم شماره كنوني رمز 57 باشد عمليات تغيير رمز را طبق مندرجات پاراگراف های ضخیم همين راهنما تا مرحله پاك كردن رمز قبلي انجام دهيد.

تنظیم شماره اول:

صفحه مدرج را چهار بار به سمت چپ بچرخانيد حركت به سمت چپ را ادامه دهيد تا عدد 72 با علامت \ در یك خط قرار گيرند.

ادامه کار برای تنظیم شماره دوم: 

صفحه مدرج را سه دفعه  به طرف راست بچرخانيد تا عدد 23 با عالمت \ در یك خط قرار گيرد توجه کنید با تغيير جهت به سمت راست به محض رسيدن به عدد مورد نظر دوم یعني 23 ،خود یك بار گردش به حساب مي آید و در حركت به سمت راست، سومين بار كه عدد 23 به عالمت \ رسيد، توقف كنيد .

ادامه کار برای تنظیم شماره سوم:

صفحه مدرج را دو بار به سمت چپ بچرخانيد تا عدد 30 با عالمت \ در یك خط قرار گيرد. دقت كنيد با تغيير جهت به سمت چپ به محض رسيدن به عدد مورد نظر سوم یعني 30 ،خود یك بار گردش به حساب مي آید و در حركت به سمت چپ دومين بار كه عدد 30 به عالمت \ رسيد توقف كنيد. حال كليد تغيير رمز را یك چهارم دور به جهت عقربه ساعت بچرخانيد ( به حالت اول برگردانيد ) و از سوراخ درب خارج كنيد.

( خاتمه عمليات تنظيم رمز با سه شماره)

نکته مهم (ب):

مشتریان گرامي توجه داشته باشند در حين تغيير رمز (سه شماره) شماره انتخابي آخر بين شماره هاي 30الي 40 و 80 الي 90 قرار نگيرد. 

نکته مهم (ج):

کاربران باید دقت کنید که فاصله بين اعداد انتخابي بين مراحل 1 و 2 و همچنين 2 و 3 حداقل، 25الي 30 و به بالا شماره مي باشد.

اگر در تنظيم هریك از شماره هاي جدید دچار خطایي شدید، عمليات تنظيم شماره ها را از ابتدا شروع نمایيد.

حالا قفل رمز با سه شماره داده شده تنظيم گردیده است ، براي باز كردن آن به روش زیر عمل کنید:

ابتدا صفحه مدرج را چهار بار به سمت چپ بچرخانيد حركت به طرف چپ را ادامه دهيد تا علامت 72 با علامت فلش رو به پایين در یك خط قرار گيرد. سپس صفحه مدرج را سه بار به سمت راست بچرخانيد تا عدد 23 با عالمت فلش رو به پایين در یك خط قرار گيرد دقت كنيد در حركت به سمت راست سومين بار كه عدد 23 به عالمت فلش رو به پایين رسيد توقف كنيد. حال صفحه مدرج را دو بار به سمت چپ بچرخانيد تا عدد 30 با عالمت فلش رو به پایين در یك خط قرار گيرد. دقت كنيد در حركت به سمت چپ دومين بار كه عدد 30 به علامت فلش رو به پایين رسيد توقف كنيد اكنون صفحه مدرج را به سمت راست بگردانيد تا متوقف شود. با این عمل سيستم زبانه بندي آزاد مي شود در این موقع دستگيره را بچرخانيد درب صندوق باز مي شود.

شما عزیزان برای خرید گاوصندوق کاوه می توانید با ما در تماس باشید.

 

 

امتیاز شما به این مطلب چقدر است؟

تماس بگیرید